Historia

W 2007 r. władze Instytutu Problemów Jądrowych (poprzednika Narodowego Centrum Badań Jądrowych) chcąc wykorzystać potencjał badawczy Instytutu oraz szerokie możliwości zastosowania wiedzy z zakresu technik jądrowych w przemyśle, złożyły wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie budowy Parku Naukowo-Technologicznego. Głównym atutem, który przemawiał za wyborem tego projektu, był dostęp do unikalnej infrastruktury badawczej i możliwość współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami Instytutu oraz fakt, że w okolicach Warszawy nie istniał wówczas żaden Park Naukowo-Technologiczny. Pomogły również dobre relacje z władzami lokalnymi, które wsparły pomysł budowy Parku, widząc możliwość rozwoju regionu.

 

Projekt budowy PNT został rozpoczęty po podpisaniu Umowy nr 8/RPO WM2007-2013/2010, dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, „Budowa Parku Naukowo-Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej ośrodka w Świerku” z Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, z dnia 26 lipca 2010 roku.

 

W ramach umowy zrewitalizowaliśmy budynek Parku zmieniając jego sposób użytkowania z administracyjno-produkcyjnego na biurowo-laboratoryjny, wyposażyliśmy laboratoria w specjalistyczny sprzęt badawczy oraz umeblowaliśmy pomieszczenia biurowe i konferencyjne.

 

Park rozpoczął swoją działalność 30 listopada 2015 r.