Park Naukowo-Technologiczny "Świerk"

 
Park Naukowo-Technologiczny "Świerk" (PNT) jest jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Park to uni­kalne w skali regionu miej­sce, w któ­rym mali i średni przed­się­biorcy dostają szansę na roz­wój.

 

Głównym obszarem działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Świerku jest:

 

Od użyt­kow­ni­ków PNT pobiera się niewielkie opłaty wyłącz­nie w wyso­ko­ści pozwa­la­ją­cej na pokry­cie kosz­tów zwią­za­nych z wyko­rzy­sta­niem infra­struk­tury. Pre­fe­ren­cyjne warunki korzy­sta­nia ze świad­czo­nych usług obo­wią­zują do 30.11.2020 r.

 

 

 

Nasi Part­ne­rzy

 

3dreamEastern Wall TechnologiesFORMATImagineRTIRES Technologies
LGMPROSOLUTIONSSalloytechSpacive Usecrypt
ELGESBACTremBlack Gold Research