Usługi badawcze NCBJ

Obok działań Parku Naukowo Technologicznego,  Narodowe Centrum Badań Jądrowych świadczy szeroka gamę usług badawczych i badawczo-rozwojowych.

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w ramach PNT Świerk może być w spójny sposób połączona z tymi usługami – tak aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom przedsiębiorstw.

W ofercie usług B+R jest kilkanaście grup tematycznych, uzależnionych od rodzaju aplikacji danej usługi i potrzebnych do jej wykonania kompetencji zespołu oraz niezbędnej aparatury badawczej. Badania są przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką i bazują na wieloletnim doświadczeniu zespołów, nowoczesnym i unikalnym w skali kraju wyposażeniu.

Grupa I: Napromienianie, radiografia X

Użyte źródło promieniowania: wiązka promieniowania X, elektrony

 • Promieniowanie X (6 i 15 MeV)
  • moc dawki do 300 cGy/min w odległości 1 m, pole naświetlania 40×40 cm2
  • moc dawki 1 kGy/min w odległości 10 cm, pole naświetlania 10x10cm lub 20×20 cm2
 • Promieniowanie elektronowe: 6, 9, 12,15,18 MeV
  • moc dawki do 300 cGy/min w odległości 1 m, pole naświetlania 40×40 cm2
  • moc dawki 1 kGy/min bezpośrednio pod kolimatorem akceleratora, pole naświetlania 10×10 cm2
  • moc dawki 10 kGy/min w odległości 10 cm, pole naświetlania 4×4 mm2

Zastosowanie: odporność radiacyjna materiałów, radiografia odlewów, złączy spawanych

Grupa II: Napromienianie, aktywacja neutronowa

Użyte źródło promieniowania: promieniowanie gamma, neutrony

 • Badania odporności radiacyjnej materiałów elektronicznych w polu silnego promieniowania gamma (moc dawki 0,2 kGy/h)
 • Sterylizacja narzędzi medycznych wiązką silnego promieniowania gamma (moc dawki 0,2 kGy/h)
 • Badania składu izotopowego materiałów metodą neutronowej analizy aktywacyjnej – w ramach prac B+R
 • Napromienianie próbek (biologicznych, konstrukcyjnych, geologicznych); modyfikacja materiałów; badania odporności radiacyjnej na neutrony i promieniowanie gamma

Strumienie neutronów:

 • termiczne : 2,5 ◦1014 neutronów/cm2/s
 • prędkie : 1013 neutronów/cm2/s
 • neutrony o energii 14 MeV : 109 neutronów/cm2/s
 • Napromienianie płytek irydowych (Ir) i kobaltowych (Co) dla defektoskopii
 • Neutronowe domieszkowanie monokryształów krzemu (domieszkowanie typu n fosforem-31)
Grupa III: Elektronika i detektory promieniowania jonizującego
 • Testy, charakteryzacja i dobór fotodetektorów (APD, PMT, SiPM, dioda PIN) i scyntylatorów do wybranych zastosowań
  • spektrometria gamma w medycynie, ochronie granic, badaniach podstawowych
  • detektory neutronowe z rozróżnianiem neutron-gamma
  • detektory scyntylacyjne o wysokiej rozdzielczości czasowej
  • badania odpowiedzi materiałów scyntylacyjnych na promieniowanie jonizujące w zakresie temperatur (-50° C do 150° C)
 • Wykonywanie sond spektrometrycznych, baz do fotopowielaczy
 • Diagnostyka i naprawa detektorów HPGe oraz krzemowych
 • Projektowanie, testowanie i wykonanie dedykowanej elektroniki pomiarowej wraz z oprogramowaniem wewnętrznym i interfejsem użytkownika
Grupa IV: Detektory, elektroniczne źródła promieniowania X
 • Pomiary pól promieniowania mieszanego za pomocą komór rekombinacyjnych na potrzeby radioterapii
 • Monitoring powierzchniowego składu pierwiastkowego materiałów w procesach produkcyjnych z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji rentgenowskiej (XRF),

Zastosowanie: kontrola parametrów produkcji, kontroli jakości, segregacji odpadów

 • Monitoring grubości materiałów płaskich w procesach produkcyjnych za pomocą promieniowania X o energii do 50 kV,

Zastosowanie: pomiary grubości folii, napylonych warstw metali, papieru

 • Dejonizacja ładunków elektrostatycznych z wykorzystaniem niskoenergetycznego promieniowania X w procesach produkcyjnych, np. ładujących się podczas produkcji materiałów z tworzyw sztucznych lub układów elektronicznych
Grupa V: Plazmowa inżynieria powierzchni – modyfikacje powierzchniowych warstw materiałów
 • Implantacja jonów gazowych – implantator bez separacji mas
  • napięcie przyspieszające 70 kV
  • gęstość prądu wiązki – 0,5 mA/cm2

Zastosowanie: utwardzanie powierzchniowe niektórych stali, zwiększanie adhezji elastomerów

 • Implantacja jonów metalicznych – implantator impulsowy bez separacji mas
  • napięcie przyspieszające 65 kV
  • gęstość prądu wiązki – 2 mA/cm2

Zastosowanie: szybka implantacja dużymi dawkami innych pierwiastków, uszlachetnianie powierzchni stali, domieszkowanie półprzewodników

 • Implantacja jonów metalicznych – implantator impulsowy z separacją mas
  • napięcie przyspieszające 70 kV
  • gęstość prądu wiązki – 3 mA/cm2

Zastosowanie: szybka implantacja dużymi dawkami pierwiastków metalicznych, uszlachetnianie powierzchni stali, domieszkowanie półprzewodników

Grupa VI: Projektowanie konstrukcji mechanicznych

Wykorzystujemy optymalne rozwiązania w obszarze projektowania. Nasze zaplecze techniczne oraz biura projektowe pozwalają realizować indywidualne zamówienia.

 • Wykonanie projektów, obliczeń, analiz kinematycznych oraz dynamicznych układów mechanicznych
 • Projektowanie układów stabilizacji temperatury do 100 kW
 • Wykonywanie projektów układów sterujących
 • Projektowanie techniczne przy użyciu programów CAD (Inventor)
 • Symulacje wytrzymałościowe konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS
 • Dobór elementów napędowych i wykonawczych – dobór silników DC, AC, BLDC, układów przeniesienia napędu, przekładni itp.
 • Doradztwo techniczne w zakresie usprawnień i modernizacji układów mechatronicznych
 • Sporządzanie dokumentacji technicznej i wykonawczej
 • Tworzenie dokumentacji 2D na podstawie modeli CAD 3D
 • Tworzenie dokumentacji 2D z wersji papierowej na elektroniczną
 • Tworzenie modeli 3D na podstawie dokumentacji 2D
 • Dokumentacje techniczna (instrukcje, schematy, opisy, ilustracje)
Grupa VII: Projektowanie laboratoriów, symulacje komputerowe
 • Projektowanie i wsparcie techniczne przy projektowaniu laboratoriów pomiarowych działających na potrzeby monitoringu środowiska i ludzi w zakresie ochrony radiologicznej, zarówno w czasie projektowania, a także uruchamiania i eksploatacji, w tym szkolenie przy wdrażaniu procedur pomiarowych
 • Modelowanie Monte Carlo (MCNP, FLUKA), a także modelowanie wymiany ciepła i  przepływów (ANSYS FLUENT)
 • Analizy cieplno-przepływowe z wykorzystaniem narzędzi CFD, w tym:
  • odwzorowanie zachowania płynów pokonujących skomplikowane geometrie 3D (w skali od milimetrów do metrów)
  • przepływy wielofazowe/wieloczynnikowe (z reakcjami chemicznymi)
  • sprzężona wymiana ciepła
  • oddziaływania płyn – ciało stałe
  • do celów projektowych i/lub optymalizacyjnych
  • zorientowane na marginesy bezpieczeństwa i wysoką wydajność pracy instalacji
Grupa VIII: Zarządzanie kryzysowe – projektowanie, modelowanie, analiza
 • Ekspertyzy oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko
  • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, w glebie i w wodzie, dla ciągłych emisji i awaryjnych uwolnień
  • kompleksowe oceny ryzyka środowiskowego dotyczącego zakładu lub grupy zakładów przemysłowych
  • wyznaczanie poziomów stężeń emitowanych substancji do atmosfery zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (serwis WWW)
 • Zintegrowane analizy ryzyka instalacji przemysłowych
  • narzędzia wspomagania ocen ryzyka zdrowia człowieka i środowiska związanego z poważnymi awariami chemicznymi instalacji procesowych i innych form działalności z udziałem niebezpiecznych substancji
 • Analizy bezpieczeństwa instalacji przemysłowych
  • analizy bezpieczeństwa istniejących i planowanych instalacji przemysłowych w oparciu o modele deterministyczne i probabilistyczne
 • Narzędzia i analizy w zakresie ocen podatności infrastruktury krytycznej na działania niepożądane
  • opracowanie modeli i przeprowadzenie analiz podatności na niepożądane działania (terrorystyczne) dla: energetycznych sieci przesyłowych, sieci wody pitnej, sieci telekomunikacyjnych, sieci informatycznych zakładów, rurociągów przesyłowych, szlaków transportowych i instalacji stacjonarnych
 • Analizy ryzyka pożarowego instalacji przemysłowych
 • Komputerowy system zarządzania sytuacją kryzysową w zakładach niebezpiecznych
  • opracowanie systemu wspomagającego zarządzanie w sytuacji kryzysowej po awaryjnym uwolnieniu niebezpiecznej substancji chemicznej w zakładzie
 • System informacji w czasie rzeczywistym o zagrożeniach poważnymi awariami na potrzeby wczesnego ostrzegania oraz zarządzania kryzysowego
  • opracowanie i wdrożenie narzędzi komputerowych umożliwiających realistyczne określanie stref zagrożeń na podstawie danych pomiarowych z systemów monitoringu wczesnego ostrzegania o poważnych awariach z uwzględnieniem niepewności danych wejściowych; system umożliwia identyfikację źródła uwolnienia
 • Modele, narzędzia ocen, systemy zarządzania ryzykiem związanym z transportowaniem niebezpiecznych substancji drogami, koleją i rurociągami
 • System modelowania do ocen zagrożeń i poziomu ryzyka generowanego przez składowiska odpadów i instalacji spalania i utylizacji odpadów
 • Projektowanie, optymalizacja i walidacja instalacji oraz badanie jej zachowania w  normalnych reżimach pracy
  • zastosowanie zaawansowanych narzędzi mechaniki obliczeniowej płynów (CFD) do wykonywania precyzyjnych analiz cieplno-przepływowych dla urządzeń technicznych; trójwymiarowe analizy o wysokiej rozdzielczości i dużej wierności pozwolą zidentyfikować lokalne anomalie, co umożliwia znalezienie najsłabszych ogniw całego systemu oraz dokładne wyznaczenie marginesów bezpieczeństwa pracy instalacji
 • Transport płynów i dyspersja substancji chemicznych w ośrodkach porowatych oraz absorpcja gazów w łupkach
  • narzędzia do obliczeń przepływów i migracji substancji chemicznych w ośrodkach porowatych pozwalające na ocenę stopnia skażenia wód gruntowych oraz gleby powstałych zarówno przy normalnej eksploatacji badanej instalacji lub składowiska, jak i w anormalnych warunkach awaryjnych
Grupa IX: Analizy energetyczne

Centrum Analiz Energetycznych NCBJ specjalizuje się w budowie kompleksowych modeli inżynieryjnych zarówno warstwy fizycznej (pełny model sieci elektroenergetycznej) jak i ekonomicznej (modele zachowań graczy, mechanizmy rynkowe). Grupa ekspertów NCBJ jest rekomendowana przez ENTSO-E do zdefiniowania nowego podziału strefowego europejskiego rynku energii. Warsztat obliczeniowy – jeden z najmocniejszych superkomputerów w Polsce w obrębie Centrum Informatycznego Świerk

Analizy i opracowania w zakresie:

 • Korzyści i strat związanych z wprowadzeniem ujednoliconej struktury rynku europejskiego
 • Cen rynkowych energii elektrycznej w zależności od cen surowców oraz konfiguracji obszarów rynkowych
 • Zysków poszczególnych grup kapitałowych
 • Poziomu nieplanowych przepływów
 • Importu/eksportu pomiędzy obszarami
 • Rozpływów mocy w sieci elektroenergetycznej
 • Wpływu lokalizacji nowego źródła wytwórczego na zachowanie rynku (ceny, możliwości import/eksport, rozpływy)
 • Zaprojektowania struktury stref rynków energii elektrycznej w oparciu o zadane kryteria (m.in. minimalizacja tzw. przepływów karuzelowych)

Wkrótce nowe funkcjonalności:

 • Analiza ekonomiczno-inżynierska odnośnie wprowadzenia regulacji dotyczących źródeł odnawialnych w tym kosztu społecznego, strat/zysków grup kapitałowych, wpływu na stabilność i wydajność infrastruktury przesyłowej cen rynkowych energii elektrycznej w zależności od cen surowców oraz konfiguracji obszarów rynkowych
 • Opracowanie kosztu przyjętej strategii redukcji CO2, wymaganej przez Unię Europejską do 2020; prognoza rozwoju poszczególnych sektorów w zależności od wielkości kwot
 • Analizy pod regulacje prawne dotyczące prosumentów oraz Smart Grid – koszty i korzyści, bezpieczeństwo sieci
 • Analizy ekonomiczno-inżynierskie różnych modeli rynku energii, w tym analizy dla rynku mocy (prognoza inwestycji w zależności od zaproponowanych rozwiązań, analiza kosztów oraz zysków grup kapitałowych, analiza wpływu na stabilność sieci przesyłowej)
 • Analiza „miksu” energetycznego. Wyznaczenie ścieżek rozwoju poszczególnych technologii w zależności od regulacji prawnych (rodzaj rynku, regulacje w zakresie zielonych certyfikatów oraz certyfikatów CO2), kosztów surowców, konfiguracji stref, itd.
 • Rekomendacja w zakresie rozwoju infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, tj. wskazania lokalizacji nowych linii, transformatorów, generatorów celem zoptymalizowania kosztu poniesionych inwestycji, oszacowanie kosztu wyłączenia nierentownych bloków energetycznych i jego wpływ na bilans mocy w KSE
Grupa X: Mobilne laboratorium pomiarów środowiskowych
 • Pomiary stężenia masowego frakcji PM10 i PM2,5 pyłu zawieszonego w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego
  • sekwencyjny aspirator PNS3D15 firmy Atmoservice z przepływem 2,3 m3/h powietrza, przeznaczony do pomiaru frakcji PM10 manualną metodą grawimetryczną
  • radiometryczny miernik zapylenia powietrza typ AMIZ-2007 G/I, przeznaczony do pomiaru frakcji PM10 automatyczną metodą
  • pyłomierz Environment MP101M przeznaczony do pomiaru frakcji PM2,5; urządzenie posiada certyfikat równoważności z metodą odniesienia (metodą grawimetryczną) zgodnie z normą PN−EN 12341 oraz PN−EN 14907
 • Pomiary liczebności ultra drobnych (do 20 nanometrów) i drobnych cząstek pyłu w powietrzu atmosferycznym
  • monitor cząstek ultradrobnych TSI Model 3031 (UFP). Jest to pierwszy w pełni funkcjonalny i przeznaczony do pomiarów ciągłych przyrząd do badania zawartości cząstek ultradrobnych i drobnych w powietrzu atmosferycznym. Przyrząd mierzy skład ziarnowy i stężenia liczbowe cząstek w przedziale 20-1000 nm w sześciu frakcjach rozmiarowych: 20-30 nm, 30-50 nm, 50-70 nm, 70-100 nm, 100-200 nm i 200-1000 nm
 • Pomiary stężenia tlenków azotu (NO/NO2/NOx), tlenków węgla (CO) i ozonu (O3)
Grupa XI: Dozymetria
 • Dozymetria operacyjna – pomiary pól promieniowania α, β, γ i neutronowych
 • Napromienienie materiałów i urządzeń, w tym dawkomierzy pasywnych, we wzorcowych polach n-γ; obszar objęty akredytacją (AP-070)
 • Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej do pomiaru dawki i mocy dawki w polach promieniowania n-γ oraz aparatury do pomiarów skażeń powierzchniowych emiterami α, β, γ; obszar objęty akredytacją (AP-070)
 • Kontrola narażenia personelu pracującego w warunkach narażenia na skażenia materiałem radioaktywnym, w tym ocena dawki obciążającej – akredytacja (AB-567); pomiary „in-vivo” z użyciem Licznika Promieniowania Ciała Człowieka i Licznikiem Promieniowania Tarczycy; pomiary „in-vitro” tj. skażeń wewnętrznych izotopami α, β, γ- promieniotwórczymi poprzez badanie moczu
 • Radiologiczny monitoring środowiska w każdym zakresie – monitoring aktywny realizowany w czasie rzeczywistym oraz monitoring pasywny prowadzony na bazie pomiarów wszelkich rodzajów próbek środowiskowych
 • Kontrola czystości radiacyjnej ujęć wody pitnej zgodnie z Dyrektywą Rady 2013/51/EURATOM z dn. 22 października 2013 r. określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Grupa XII: Metrologia radionuklidów
 • Wzorcowanie mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów.
 • Wytwarzanie i wzorcowanie roztworów promieniotwórczych za pomocą bezwzględnych i względnych metod pomiarowych.
 • Wytwarzanie i wzorcowanie promieniotwórczych źródeł stałych pojedynczego radionuklidu.
 • Wytwarzanie i wzorcowanie promieniotwórczych roztworów i źródeł stałych multigamma.
 • Wzorcowanie promieniotwórczych źródeł powierzchniowych do kontroli mierników skażeń powierzchni.
 • Analiza składu radionuklidowego oraz określenia aktywności α-, β- i γ-emiterów w dostarczonych materiałach.
Grupa XIII: Technologie otrzymywania radionuklidów
 • Opracowywanie parametrów napromieniania materiałów tarczowych w reaktorze jądrowym oraz przetwarzanie napromienionych tarcz.
 • Opracowanie metod wydzielania radioizotopów o wysokiej aktywności właściwej, wysokiej czystości radionuklidowej i chemicznej do zastosowań naukowych i zastosowań medycznych (czystość radiochemiczna, aktywność właściwa, odpowiednia postać fizyko-chemiczna) po napromieniowaniu neutronami w reaktorze jądrowym oraz metodami akceleratorowymi.
 • Projektowanie generatorów radionuklidowych.
 • Opracowywanie i wytwarzanie zamkniętych źródeł promieniotwórczych do badań przemy-słowych.
 • Badania klasyfikacyjne źródeł promieniotwórczych i opakowań transportowych.
Grupa XIV: Projektowanie radiofarmaceutyków
 • Opracowanie metod znakowania radionuklidami wybranych substancji czynnych oraz opracowanie metod badań analitycznych potwierdzających tożsamość i czystość wyznakowanych produktów.
 • Opracowywanie metod syntezy oraz metod fizykochemicznej i biologicznej oceny substancji czynnych leków.
 • Synteza i modyfikacje cząsteczek biologicznie czynnych a także nano- i makro-cząstek jako nośników dla radioizotopów oraz innych sond zwiększających skuteczność diagnostyczną i terapeutyczną innowacyjnych produktów leczniczych (multimodality probes).
 • Obrazowanie gromadzenia znakowanych związków biologicznie czynnych w badaniach na zwierzętach metodami izotopowymi i optycznymi oraz badania biodystrybucji narządowej u małych zwierząt doświadczalnych w specjalistycznym Laboratorium Badań Przedklinicznych (zgoda Komisji Bioetycznej).
Grupa XV: Badania materiałowe
 • Badania materiałowe stanu rurociągów przesyłowych gazu i ropy z określeniem ich żywotności resztkowej
 • Badań diagnostyczne stanu urządzeń eksploatowanych w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach wraz z określaniem ich żywotności resztkowej materiałów konstrukcyjnych w oparciu o wskaźniki mechaniki pękania

Ekspertyzy materiałowe dla istniejących i przyszłych obiektów jądrowych, w tym dla przyszłej elektrowni jądrowej i innych obiektów, np. składowiska odpadów radioaktywnych i przechowalników paliwa wypalonego

Wzorce i laboratoria akredytowane NCBJ

Wysoka jakość usług badawczych prowadzonych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, świadczonych podmiotom zewnętrznym (inne laboratoria badawcze, przemysł, jednostki publiczne), odnajduje potwierdzenie w akredytacjach udzielonych przez Państwowe Centrum Akredytacji dla trzech laboratoriów badawczych: Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Laboratorium Badań Materiałowych i Laboratorium Wzorców Radioaktywności Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Ponadto, Laboratorium Wzorców Radioaktywności jest depozytariuszem jedynego w Polsce Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów ustanowionego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar na bazie opracowanych i stosowanych w laboratorium bezwzględnych układów pomiarowych. Stosowanie źródeł wzorcowych wytworzonych w Ośrodku Radioizotopów POLATOM, w oparciu o wymienione powyżej metody, w placówkach ochrony środowiska, medycyny nuklearnej, w jednostkach naukowych i przemysłowych zapewnia odpowiednią dokładność pomiarów kontrolnych, przez co zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń radiacyjnych oraz jakość usług zakładów stosujących źródła promieniowania jonizującego w Polsce.

Objęte akredytacją PCA są następujące metody pomiarowe stosowane w NCBJ:

 • Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Dział Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej (numer akredytacji AP 070):
  • wzorcowanie aparatury dozymetrycznej do pomiaru dawki i mocy dawki w polach promieniowania n-γ oraz aparatury do pomiarów skażeń powierzchniowych emiterami α, β, γ
 • Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Laboratorium Badawcze (numer akredytacji AB 567):
  • kontrola narażenia personelu pracującego w warunkach narażenia na skażenia materiałem radioaktywnym, w tym ocena dawki obciążającej; pomiary „in-vivo” z użyciem Licznika Promieniowania Ciała Człowieka i Licznikiem Promieniowania Tarczycy; pomiary „in-vitro” tj. skażeń wewnętrznych izotopami α, β, γ- promieniotwórczymi poprzez badanie moczu
 • Laboratorium Badań Materiałowych (numer akredytacji AB 025):
  • badania chemiczne, analizy spektrometryczne składu chemicznego stali nisko- i wysokostopowych oraz stopów na bazie aluminium – tylko w stanie nienapromienionym
  • badania własności mechanicznych: badania tworzyw metalicznych i połączeń spawanych w stanie przed i po napromienieniu
  • wytrzymałość statyczna na rozciąganie w temperaturach: pokojowej oraz obniżonych i podwyższonych
  • odporność na pękanie
  • pomiary udarności
  • pomiary twardości sposobami Vickersa, Brinella i Rockwella
  • próby technologiczne
  • badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i połączeń spawanych przed
   i po napromienieniu
  • badania nieniszczące wyrobów i materiałów konstrukcyjnych
 • metoda wizualna, lokalizacja i ocena powierzchniowych cech obiektu (pęknięcia, wady kształtu, przebarwienia, ubytki korozyjne, porowatości itp.), ze szczególnym uwzględnieniem niezgodności połączeń spawanych
 • metoda penetracyjna, lokalizacja i ocena otwartych do powierzchni nieciągłości materiałów nieporowatych, ze szczególnym uwzględnieniem niezgodności połączeń spawanych
 • metoda magnetyczno-proszkowa, lokalizacja i ocena powierzchniowych oraz
  i podpowierzchniowych (w zakresie głębokości do kilku mm.) nieciągłości w materiałach ferromagnetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem niezgodności połączeń spawanych

metoda ultradźwiękowa, lokalizacja i ocena nieciągłości (pęknięcia, porowatości, ubytki korozyjne itp.) praktycznie w całej objętości obiektu, dla większości metali i kompozytów, ze szczególnym uwzględnieniem niezgodności połączeń spawanych.

 • Laboratorium Wzorców Radioaktywności, Ośrodek Radioizotopów POLATOM NCBJ (numer akredytacji AP 120):
  • wzorcowania mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów
  • wzorcowania roztworów promieniotwórczych za pomocą bezwzględnych i  względnych metod pomiarowych
  • wzorcowania stałych źródeł promieniotwórczych pojedynczego radionuklidu
  • wzorcowania promieniotwórczych źródeł powierzchniowych do kontroli mierników skażeń powierzchni
  • wzorcowania roztworów i źródeł stałych multigamma