Pomoc De Minimis

Pomoc de minimis udzielana przez NCBJ w ramach PNT jest uproszczoną formą wsparcia dostępną dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zgodnie z prawodawstwem unijnym, przedsiębiorstwem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym osoba fizyczna lub spółka.

 

W przypadku PNT pomoc de minimis polega na nieodpłatnym świadczeniu usług związanych z infrastrukturą PNT, które w warunkach rynkowych wymagają zapłaty. Chodzi m.in. o wykorzystanie pomieszczeń na potrzeby biurowe i laboratoryjne, usługi badawcze oraz wsparcie prawne przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności (w tym wsparcie dotyczące ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji itp.).

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielnie pomocy podpisywana jest umowa określająca zakres wsparcia. NCBJ zapewnia je bez zysku, tzn. przedsiębiorstwo nie musi płacić za wykorzystanie infrastruktury. Jedyne opłaty, jakie może ono ponosić wynikają z kosztów eksploatacyjnych, np. mediów lub zużytych materiałów, oraz kosztów usług wykraczających poza możliwości związane z zasobami Parku Naukowo Technologicznego, a oferowanych przez NCBJ.

 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystny jest także tryb przyznawania pomocy, nie trzeba bowiem tworzyć rozbudowanych studiów wykonalności i analiz finansowych. Zestaw dokumentów, jakie należy wypełnić ogranicza się z reguły do kilku stron prostych formularzy i oświadczeń. Przy ich wypełnianiu przyszły użytkownik może liczyć na pomoc pracowników PNT.

 

Łączna wielkość pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorstwo w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć 200.000 €. Należy pamiętać, że pomoc de minimis występuje w różnych formach, w tym często spotykanej bezzwrotnej dotacji. Aby ocenić, czy możliwe jest wsparcie w ramach PNT, należy zsumować wszystkie wartości pomocy z danego okresu wskazane na otrzymanych przez przedsiębiorstwo zaświadczeniach.