Nasz Park

Park Naukowo-Technologiczny "Świerk" (PNT) jest jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).
Znajduje się w odległości 30 km na południowy wschód od Warszawy (5 km na wschód od Otwocka) na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
 

Park Naukowo-Technologiczny „Świerk” jest bazą dla rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. W ramach Parku wspieramy wykorzystywanie wyników badań naukowych w działalności komercyjnej i oferujemy różne modele współpracy z przedsiębiorcami.

  Przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do zagospodarowania lub użyczenia nowoczesnej powierzchni biurowej (łącznie 425 m2), laboratoryjnej (610 m2) oraz wystawienniczo-konferencyjnej (500 m2). Ponadto, Park obejmuje opieką prawną i administracyjną projekty w nim realizowane, pomaga znaleźć odpowiednie rozwiązania technologiczne, wspomaga proces wymiany technologii oraz może uczestniczyć w negocjowaniu umów.

  Naszym głównym celem jest wspomaganie współpracy między nauką i gospodarką. Jesteśmy instytucją naukowo-badawczą, tworzącą przyjazny klimat dla biznesu, oraz realizującą rządowe i regionalne cele związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności.

   

  Akredytowana mazowiecka Instytucja Otoczenia Biznesu

  Park Naukowo-Technologiczny ,,Świerk” od dnia 14.11.2022 jest oficjalnie akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu.

   

   

  Nasz Park Nau­kowo-Tech­no­lo­giczny „Świerk” to:
  • zaple­cze dla roz­woju pomy­słów i wdra­ża­nia ich do sprze­daży,
  • szansa na szyb­szy roz­wój małych i śred­nich przed­się­biorstw dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu Naro­do­wego Cen­trum Badań Jądro­wych (NCBJ),
  • cen­trum utwo­rzone na grun­cie nauko­wym, ukie­run­ko­wane na prak­tyczne wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii jądro­wych,
  • szansa dla absol­wen­tów stu­diów kie­run­ków ści­słych i tech­nicz­nych na zało­że­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej,
  • cen­trum wzo­ro­wane na Tech­no­po­lis w Oulu oraz na Man­che­ster Science Park.